Az ÁSZF elfogadása
A látogató és a 9x5.eu weboldal üzemeltetője (Com-Ware Kft.) közötti szerződés létrejöttével a jelen ÁSZF a Felek aláírása nélkül is a Szerződés részévé válik. A Megrendelő erre irányuló igénye esetén, Com-Ware Kft. részletes tájékoztatást nyújt az ÁSZF tartalmáról, és lehetőséget biztosít, hogy a 9x5.eu honlapon és Megrendelő kérése esetén írásban vagy szóban a Megrendelő a Com-Ware Kft. - szolgáltatás nyújtására vagy termék szolgáltatására irányuló - ajánlatának elfogadása előtt megismerhesse az ÁSZF rendelkezéseit.

A Megrendelő és a Com-Ware Kft. között a 9x5.eu honlapon közzétett ajánlat elfogadásával vállalkozási szerződés jön létre. A megrendelő a 9x5.eu honlapon megtett elfogadó nyilatkozatával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, mint számára méltányos és megfelelő szerződési feltételeket elfogadta, és kötelezettséget vállal azok betartására.

Az ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés lehetősége
Amennyiben a megrendelő és a Com-Ware Kft. a szerződés megkötése során az ÁSZF feltételei közül bármelyik rendelkezés tekintetében el kívánnak térni az általános feltételektől, ezt írásban kell rögzíteniük. Ilyen kifejezett rendelkezés hiányában az ÁSZF kerül alkalmazásra.

Az ÁSZF módosítása
Com-Ware Kft. bármikor jogosult arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, a módosítás a már megkötött szerződésekre azonban csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél is elfogadta.

Com-Ware Kft. az ÁSZF módosítását a módosítás hatályba lépése előtt, de legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, Com-Ware Kft. írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőket az ÁSZF módosításáról.

Szerzői jog
A Com-Ware Kft. által üzemeltettet 9x5.eu weboldalon található tartalom a Com-Ware Kft. szellemi tulajdona. A Com-Ware Kft. által üzemeltettet 9x5.eu weboldalon található névjegykártya minták, logók, grafikai tervek az egyes mintákban érintett cégek, szervezetek, hálózatok saját szellemi tulajdona. Com-Ware Kft. fenntart minden jogot a weboldal bármely részének vagy egészének bármilyen módszerrel történő másolásával, módosításával, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatosan. Com-Ware Kft. előzetes írásos engedélye nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) felhasználása, feldolgozása, módosítása, terjesztése és értékesítése, azok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Com-Ware Kft. kérheti a jogsértés abbahagyását és az abból származó kárának megtérítését.

A Com-Ware Kft. által üzemeltettet weboldal domain neve, a „9x5” név és annak logója szerzői jogi védelemben részesül, felhasználása kizárólag a Com-Ware Kft. előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Feliratkozás (regisztráció)
Amennyiben tévedésből kapsz Tőlünk egy levelet (pl. más regisztrált a Te e-mail címeddel), ez esetben vedd fel velünk a kapcsolatot a info@9x5.eu e-mail címen keresztül, és az adataidat törölni fogjuk a rendszerünkből!

Ezzel a regisztrációval lehetőséget biztosítasz Nekünk arra, hogy visszaigazoló e-maileket küldjünk Neked, megosszuk Veled a 9x5.eu különleges ajánlatait, és hozzáférhess a saját belső fiókodhoz, ahol pl. nyomon követheted a rendeléseidet.

Bármikor meg tudod változtatni a kapcsolattartási adatokat, és le tudsz iratkozni a 9x5.eu hírleveleiről is a "Fiókom" menüre kattintva, de a hírlevélről való leiratkozásra használhatod a hírlevelek alján megtalálható "Leiratkozás" linket is..

FONTOS! A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények alapján a weboldal üzemeltetője az itt megadott adatokat csak és kizárólag saját hatáskörben használhatja fel, így a www.9x5.eu weboldalon történő megrendelések feldolgozására, és az ezzel összefüggő reklámanyagok küldése céljából. Minden más típusú adatfelhasználás szigorúan tilos!

Megrendelés
A Com-Ware Kft. szolgáltatásai után érdeklődő látogatóknak lehetőségük van a 9x5.eu weboldalon, illetve a SmartNetworking System részét képező további affiliate weboldalakon meghirdetett termékeket vagy a Com-Ware Kft. szolgáltatásait igénybe venni. Com-Ware Kft. írásban (online felületen, e-mailben) biztosít partnereinek ügyfélkaput, és biztosítja a megrendelés, és a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. E-mail cím: info@9x5.eu

Az info@9x5.eu címre e-mailben küldött megrendelés vagy erre utaló magatartás, illetőleg tartalmában megrendelést jelentő küldeményt a Com-Ware Kft. megrendelésnek tekinti. A megrendelés alapján a megrendelő a megrendelésben foglalt termék gyártásának megkezdéséig, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján jogosult a megrendelés alapján létrejött szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani a szerződés megszüntetésével a Com-Ware Kft-nek okozott kár és költség megtérítése mellett. Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a Com-Ware Kft. felé intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja.

Nem gyakorolhatja a szerződésen alapuló elállási jogot az a megrendelő, aki a már megkapott terméket vagy szolgáltatást nem, vagy csak csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni. Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a Com-Ware Kft.-hez intézett nyilatkozattal gyakorolja. A felmondás a szerződést megszünteti.

Rendes felmondás: bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidő mellett rendes felmondással megszüntetni. Ha a szerződés megkötése és szerződésben meghatározott teljesítési határidő között rendelkezésre álló időtartam kevesebb, mint 15 nap, a felmondást legalább a teljesítési határidő előtt 5 naptári nappal megelőzően közölni kell. A határidőben közölt felmondás nem mentesíti a megrendelőt a Com-Ware Kft. által a Szerződés teljesítéséhez megrendelt alapanyagok ellenértékének és a felmondásig a teljesítésre fordított munka díjának megtérítése, valamint a felmondással a Com-Ware Kft-nek okozott károk megtérítése alól.

Rendkívüli felmondás: megszűnik a Szerződés, ha a megrendelő vagy a Com-Ware Kft. a másik fél súlyos szerződésszegése miatt azt egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással megszünteti.

A jelen rendelkezés alkalmazása szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

A Com-Ware Kft. részéről:
a) ha a szolgáltatása minősége három egymást követő alkalommal nem felel meg a szerződés rendelkezéseinek, vagy három egymást követő alkalommal a teljesítési határidőt megsérti.

A Megrendelő részéről:
a) a munkadíj (vagy költség vagy annak bármelyik része) teljesítésével az eredetileg vállalt határidőhöz képest 8 napot meghaladó késedelembe esik.

A megrendelő a megrendelésben foglalt termék gyártásának megkezdését, és/vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően a szerződéstől - a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó 305-311/A. § rendelkezései alapján történő elállás kivételével - nem jogosult elállni, és a legyártott és teljesítésre felkínált terméket, vagy a nyújtott szolgáltatást köteles elfogadni és annak ellenértékét – az arról kiállított számla befogadása mellett – megfizetni.

Com-Ware Kft. a weboldal látogatókkal és megrendelőkkel történő kapcsolattartás során az info@9x5.eu email címet meghaladóan egyéb e-mail címet is használ, azonban ezek a címek a Com-Ware Kft. alkalmazásában vagy megbízásából eljáró személyekhez kötődnek és nem képezik a 9x5.eu weboldalhoz kapcsolódó ügyfélkapu részét. A gyors kommunikáció és a hatékony kiszolgálás érdekében Com-Ware Kft. törekszik az ügyfél igényeinek pontos megismerésére és teljesítésére, történjen az szóban vagy írásban.

Com-Ware Kft. az ügyfeleit igyekszik a leggyorsabban kiszolgálni, a pénzügyi tételeket a legrugalmasabban kezelni.

A megrendelő és a Com-Ware Kft. között létrejött szerződés alapján a teljesítési határidő a megrendelő által véglegesített és megküldött, vagy visszaigazolt megrendelés Com-Ware Kft. részére történő megküldésével kezdődik.

Mentesül Com-Ware Kft. a Megrendelő késedelméből adódó felelősség alól, ha:

a) megrendelő a termék vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelésében a szolgáltatás nyújtásához nem szolgáltat elegendő adatot, vagy megrendelését felhívásra sem pontosítja,

d) megrendelő a Com-Ware Kft. által szerződésszerűen felajánlott teljesítést és/vagy a Com-Ware Kft. által a teljesítés ellenértékéről kiállított számlát nem fogadja el.

A megrendelő késedelme esetén, ha a Megrendelő késedelme miatt nem tudja teljesíteni a Szerződést, Com-Ware Kft. a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállhat, és a Megrendelő köteles megtéríteni Com-Ware Kft. felmerült költségeit és kárát.

Egyéb szerződésszegések:
Szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan magatartás, amely a Szerződésben rögzített

Megrendelői kötelezettségek egyértelmű megsértését jelentik (pld. együttműködési kötelezettség megsértése.)

A Szerződés tárgya:
A megrendelő és a Com-Ware Kft. között létrejött szerződés alapján előállított termék szöveges tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A terméket és/vagy szolgáltatást a Com-Ware Kft. által meghatározott minták, grafikai elemek, paraméterek szerint állítja elő a Com-Ware Kft., amelynek az adott személyhez kapcsolódó tartalmát teljes egészében a Megrendelő határozza meg. Com-Ware Kft. nem vizsgálja a megadott személyes adatok (Név, telefon, e-mail, webcím, szállítási cím stb.…) pontosságát, jogszerűségét, és azért semmilyen felelősséget nem vállal.

A megrendelő tartozik felelősséggel a személyes adatokkal kapcsolatos jogszavatosságért, és azért, hogy a névjegykártyákon megjelenő tartalommal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a jogok gyakorlására, nevének, telefonszámának, e-mail címének, weboldala címének és ezek összességének használatára, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján járt el.

A megrendelő szavatolja, hogy a Com-Ware Kft. által előállított termék vagy szolgáltatás tartalma, annak előállítása és szolgáltatása nem sért személyiségi jogokat, és megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A magyar helyesírás szabályainak betartását, és az összes szám- és egyéb adat pontosságát mindenkor a Megrendelő köteles ellenőrizni.

Com-Ware Kft. a jelen pontban foglalt megrendelői kötelezettségek megsértéséből, elmulasztásából eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

Fizetési feltételek:
A megrendelő megrendelését követően Com-Ware Kft. a megbízási díj összegére tekintettel a teljes megbízási díjra vonatkozó díjbekérőt küld e-mail útján a Megrendelő részére a Com-Ware Kft. K&H Bank Nyrt-nél vezetett 10403758-50526556-88501006. számú bankszámlájára történő, vagy a payadmin@op-rev.com e-mail címmel azonosított PayPal számlára történő teljesítés érdekében. A megrendelő által megrendelt és a Com-Ware Kft. által legyártott kész anyagok Postai úton kerülnek szállításra, a megrendelő által megadott szállítási címre.

A megrendelő által megrendelt termék vagy szolgáltatás teljes ellenértékét a Megrendelő legkésőbb a névjegykártya minták jóváhagyását követően banki átutalással, vagy PayPal átutalással köteles megfizetni. Az elkészülési határidő az összeg beérkezésének napját követő 7-10 (de legkésőbb 10) munkanap. Az elkészülés napján kerül sor a termékek kiszállítására. A szállításból eredő késedelmekért Com-Ware Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A kész anyagok átvételével megrendelő elismeri, hogy a megrendelt termékek minősége számára megfelelő. Amennyiben Megrendelő, minőségi kifogást talál a Com-Ware Kft. által gyártott termékkel kapcsolatban, úgy azt írásban köteles jelezni az info@9x5.eu e-mail címen vagy levélben a Com-Ware Kft. (Budaörs, 2043 Pf: 317.) postai címen. Ebben az esetben Com-Ware Kft. a közös megegyezésre törekedve a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálja a megrendelő panaszát. A megrendelő a kifogásolt terméket köteles az esetleges hiba bemutatása érdekében egyeztetett helyen és időpontban Com-Ware KFt. rendelkezésére bocsátani.

A Com-Ware Kft. által legyártott vagy forgalmazott termékek Com-Ware tulajdonát képezik a legyártott termékek átvételének napjáig.

Felhasználói feltételek:
Amikor az érdeklődő a 9x5.eu weboldalt meglátogatja, Com-Ware Kft. automatikusan jogosult az érdeklődő számítógépén információt elhelyezni. Az elhelyezett információk (ún. cookie file vagy hasonló formátum) a 9x5.eu weboldal hatékony felhasználásához nyújt segítséget. Például a cookie segítségével a látogató személyre szabhatja oldalát, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A megrendelő a nem kívánt információkat a web – erre alkalmas felületén - böngészőkben - letörölheti, letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén.

A szolgáltatás:
- A névjegykártyák 350 gr-os vastagságú matt műnyomó kartonra készülnek, két oldalas színes kivitelben, választható méretben.

Érvényesség:
Ez a Szervezeti és működési szabályzat utoljára 2017. május 15-én került frissítésre!

Rendeld meg a kártyáidat most!

Ha még nem rendeltél névjegykártyát, épp itt az ideje!

Ne késlekedj! Itt MOST megteheted!

Rendeld meg MÉG MA!     Felhasználói útmutató

Vélemények, tapasztalatok (9x5.eu)

OSZD MEG TE IS VELÜNK! A véleményed fontos a számunkra!
Küldd be Te is a tapasztalataidat, javaslataidat a rendszerünkkel kapcsolatosan.

Gabriela Streit (OneLife)

"Kedves 9x5.eu csapat! Ma kaptam meg a megrendelt névjegykártyáimat és nagyon elégedett vagyok velük..."

Bővebben...

Tatyana Alpatova (DoTerra)

"Hi srácok! Tegnap kaptam meg a kártyákat és szeretnék köszönetet mondani a gyors kiszolgálásért..."

Bővebben...

Pásztor Julianna (Morinda)

"Kedves Com-Ware Kft.! Köszönjük szépen a remek szolgáltatást. A megrendelt kártyáim..."

Bővebben...

Claudia Böhm (HLBS Network)

"Rendkívül felhasználóbarát a weboldalatok, könnyű rajta eligazodni, az pedig végképp fantasztikus..."

Bővebben...

Sabrina Schulz (Kannaway)

"Hello! Csak azt akartam Nektek megírni, hogy tudjátok megkaptam a névjegykártyákat..."

Bővebben...

Jessica Girelli (Rain)

"Ciao!!! Nemrég kaptam meg a kártyákat, melyek túlszárnyalták a várakozásaimat..."

Bővebben...


Szeretnél igényelni egy személyre szabott toborzó weboldalt?

Ne késlekedj! Itt MOST megteheted!

Rendeld meg MÉG MA!     Felhasználói útmutató

Vélemények, tapasztalatok (SmartNetworking System)

OSZD MEG TE IS VELÜNK! A véleményed fontos a számunkra!
Küldd be Te is a tapasztalataidat, javaslataidat a rendszerünkkel kapcsolatosan.

Franz Roither (LikesXL / XPRO)

"Nagyon örültem, hogy a SmartNetworking rendszert tesztelő első emberek közé tartozhattam..."

Bővebben...

Dimitríj Ushakov (QW Lianora Swiss)

"Az elmúlt 3-4 évben én inkább csak "megfigyelő" voltam. A közelmúltban egy barátom megmutatta nekem..."

Bővebben...

Wei Lin Chua (Bitqyck)

"Elkezdtem használni ezt a rendszert, és az alsóvonalam FELROBBANT. A rendszeretek segítségével..."

Bővebben...

Zamil Toyo (Bitclub Network)

"Wow! Milyen figyelemre méltó rendszer! Most már 24 óránként csatlakozik egy új ember a csapatomhoz..."

Bővebben...

Alexandru Popescu (WorldVentures)

"Nemrégiben csatlakoztam, és elkezdtem használni a rendszereteket. Szinte azonnal kaptam jó visszajelzéseket..."

Bővebben...

Karina Nilsen (Valentus)

"Szeretném elmondani nektek, hogy teljesen megváltoztathatja az életeteket az, ha használjátok ezt a szolgáltatást..."

Bővebben...

A Cookie-król: Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassuk a böngészési élményt és a weboldalt. További információért kattints ide!