A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
a 9x5.eu / 9x5.hu Névjegykártya webshophoz


I. Az adatvédemi és adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Szivárvány út 6., Postacím: 2041 Budaörs, Pf.: 317., a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erejűnek ismer el. A Társaság mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi törvényekben meghatározott útmutatásokat:
  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
  • 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Gr.);
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”); és az
  • EU-679/2016 – Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR).

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak értelmezése

Adat vagy személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; A Társaság adatkezelését a Társaság maga végzi, külső adatkezelőt nem vesz igénybe.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adatok nyilvánosságra hozatala: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Felhasználó: Az a természetes személy, aki a Társaság által nyújtott valamely szolgáltatás (SmartNetworking™ System, 9x5) igénybevétele keretében megadja a III. pontban felsorolt valamely adatát.

Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Rendszer: Az adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A Felhasználó döntése alapján a Társaság által nyújtott szolgáltatások:


weboldalak igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: email cím, felhasználónév, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, belépések időpontjai, regisztrációs IP cím, számlázási név, számlázási cím, adóazonosító jel, szállítási név, szállítási cím, személyes Facebook oldal url-je, Skype azonosító;

IV. A Társaság által kezelt további adatok köre (napló-fájlok)

4.1 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Sütik (cookie-k) felhasználása

5.1 A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

5.2 A felhasználói élmény javítása érdekében Sütiket használunk, ezek a sütik a felhasználó számítógépen kerülnek tárolásra, amikor a felhasználó meglátogatja a honlapot.

5.3 A Google Analytics segítségével elemezzük a weboldalunk használatát. A Google Analytics cookie-k segítségével gyűjti a weboldal használatával kapcsolatos információkat. A weboldalainkon összegyűjtött információk arra szolgálnak, hogy jelentéseket készüljenek honlapjaink használatáról a Google számára. A Google adatvédelmi irányelvei itt érhetőek el: https://www.google.com/policies/privacy/

5.4 A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy megtagadjuk a cookie-k elfogadását és a cookie-k automatikusan törlésre kerülnek. Ennek módja böngészőnként változó, és az egyes böngészőkön belül is verzióról verzióra változik. Az alábbi linkeken keresztül azonban naprakész információkat szerezhetünk a cookie-k letiltásáról és törléséről:


5.5 Az összes cookie blokkolása negatív hatással lehet számos webhely használhatóságára.

5.6 A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

VI. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

6.1 Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

6.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt, illetve az adott adatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatásban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VII. Az adatkezelés alapelvei

7.1 Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

7.2 Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

7.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

7.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

7.5 Személyes adat akkor kezelhető, ha

  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

7.6 Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

7.7 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

7.8 Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

7.9 Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

7.10 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

7.11 A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

VIII. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

8.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

8.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a Személyes adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

8.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja, pl. a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

8.4 A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.5 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő Személyes adat felvételről.

8.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.7 A Társaság, mint Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

8.8 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

IX. Az Adatkezelés időtartama

9.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi. Tartós szolgáltatás esetén az adatkezelés addig marad fenn, amíg az adott tartós szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

9.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, a SmartNetworking™ rendszer weboldalain tárolt személyes hozzászólások megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok törlését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

9.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő Személyes adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

X. A 9x5 webshopra történő regisztráció, mint Felhasználó

10.1 A Társaság által üzemeltetett 9x5 Webshop egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhető el.

10.2 Az adatkezelés célja: A 9x5 webshopra regisztráltak nyilvántartása, személyre szabott kiszolgálása, korábbi megrendelések valamint a már létrehozott névjegykártyák adatainak a tárolása.

10.3 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §-ai.

10.4 A kezelt adatok köre: email cím, felhasználónév, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, belépések időpontjai, regisztrációs IP cím, számlázási név, számlázási cím, adóazonosító jel, szállítási név, szállítási cím, személyes Facebook oldal url-je, Skype azonosító;

10.5 Az adatok törlésének határideje: Regisztrált ügyfelek esetében el sem indított megrendelés esetén az utolsó belépéstől számított 12 hónap, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetén legfeljebb 30 nap. Névjegykártyák megrendelése esetén a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése akkor szűnik meg, ha a felhasználó az adott felhasználói névvel leiratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja ez esetben a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

XI. A hírlevél-küldés szabályai

11.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

11.2 Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

11.3 A Társaság nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Társaság minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva is.

11.4 Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

11.5 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

11.6 A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

11.7 Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

XII. Rendelkezés személyes adatokkal

12.1 Személyes adatokban bekövetkezett változások az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon („Fiókom”) állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére, vagy a Hírlevélről való fel/leiratkozásra is.

12.2 A Társaság hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül is lemondhatók.

12.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

12.4 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@9x5.eu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

12.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

XIII. Adatfeldolgozás

13.1 A Társaság külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A kezelt személyes adatokat a Társaság saját maga dolgozza fel.

XIV. Külső Társaságok

14.1 A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső Társaságokkal is együtműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső Társaság”) A Külső Társaságok rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső Társaságok saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

14.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső Társaság minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Tumblr, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn.

14.3 A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott Személyes adatokat átadhat Külső Társaság részére, azonban az átadott adatokat a Külső Társaság kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XV. Adattovábbítás lehetősége

15.1 A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

15.2 Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalom- és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

15.3 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XVI. Adatbiztonság, a személyes adatok tárolásának módja

16.1 A Társaság informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a 3in1 Hosting Bt. mint webtárhely szolgáltató szervertermeiben találhatók meg.

       Név: 3 in 1 Hosting Bt.
       Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.
       Cégjegyzékszám: 13-06-055290

16.2 A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott, a szerverhez hozzáférést biztosító informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

       - csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhetőek
       - a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek
       - az adatmódosítások nyomon követhetőek legyenek

16.3 A Társaság valamint a webtárhely szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

16.4 A Társaság minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

16.5 A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

16.6 A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16.7 A Társaság ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Társaság rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

16.8 A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Társaság napi mentést végez.

16.9 A Társaság folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.

16.10 A szerveren kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.

16.11 Fentieken túl a Társaság szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, jogosulatlan hozzáférésektől.

XVII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

17.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

17.2 A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XVIII. Szerzői jogi (Copyright) nyilatkozat

18.1 Copyright és egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjog védi az összes szöveget, képet, videót és hangot (hangfelvételeket), amely a SmartNetworking™ rendszer (beleértve a 9x5 weboldalt is) része, és megtalálható ezeken a honlapokon.

18.2 A SmartNetworking™ (SxN) logó, valamint a 9x5 logó a Com-Ware Kiadói és Szolgáltató Kft. bejegyzett védjegye.

XIX. Más védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozat

19.1 A SmartNetworking™ System csoport weboldalain, valamint a 9x5.hu / 9x5.eu weboldalon keresztül megjelenített védjegyek és logók kizárólag csak információs célt szolgálnak és az adott hálózat/cég azonosítását szolgálják.

19.2 A SmartNetworking™ System csoport weboldalain, valamint a 9x5.hu / 9x5.eu weboldalon keresztül csak nyomdai előkészítési, nyomdai, valamint internetes szolgáltatást nyújtunk a hálózati cégek képviselői, ügynökök, független üzlettulajdonosok, termékforgalmazók és független tanácsadók számára. A védjegyek és/vagy logók tulajdonosai hivatalosan nem hagyták jóvá, nem szponzorálták a SmartNetworking™ System weboldalain )9x5.eu, 9x5.hu) keresztül elérhető nyomdai termékeket, internetes szolgáltatásokat és/vagy nem kapcsolhatóak össze ezekkel a tevékenységekkel.

XX. Hivatkozások más weblapokra

20.1 A SmartNetworking™ rendszer weboldalai (így a 9x5.eu is) hivatkozásokat (linkeket) tartalmaznak kapcsolódó más weblapokra, melyek olyan információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhatnak, amelyek Téged érdekelhetnek. Nem figyeljük és/vagy ellenőrizzük a más honlapok tartalmát, amelyek a Társaság által üzemeltetett weboldalakhoz kapcsolódnak.

20.2 Kérjük, vedd figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek ezeknek a webhelyeknek az adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Bátorítjuk a felhasználókat, hogy legyenek tisztában azzal, amikor elhagyják a mi webhelyünket, olvassák el a kapcsolódó webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is.

20.3 Kérünk tehát, előzetesen tájékozódj, alaposan ismerd meg a kapcsolódó webhely biztonságával és megbízhatóságával kapcsolatos információkat, mielőtt személyes adatokat közölnél velük. Ezért a Társaságunk nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, melyet egy kapcsolódó webhely okoz(hat), az adataid harmadik félnek történő esetleges átadása miatt.

XXI. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

       Név: Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft.
       Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány út 6. Fszt.
       Postacím: H-2041 Budaörs, Pf.: 317.
       Cégjegyzékszám: Cg.13-09-123924.
       A bejegyző bíróság megnevezése: Pest megyei Bíróság, mint cégbíróság
       Adószám: 10419306-2-13
       E-mail: info@9x5.euinfo@comware.hu

XXII. Jogérvényesítési lehetőségek

22.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

  c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi

22.2 A Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

22.3 A Társaság érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

22.4 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájánál lehet élni:

       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
       Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
       Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
       Telefon: +36 -1-391-1400
       Fax: +36-1-391-1410
       E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

22.5 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos további kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@9x5.eu e-mail címen.

XXIII. Az Adatkezelési Szabályzat ellenőrzése

23.1 Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását a Társaságnál adatkezelést végző szervezeti egység vezetője folyamatosan köteles ellenőrizni.

23.2 A Társaságnál a kezelt adatok ellenőrzését az Ügyvezető és/vagy az általa megbízott adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi.

XXIV. Az Adatkezelési Szabályzat aktuális webes verziója

24.1 Adatkezelési szabályzatunk mindenkori aktuális verziója a következő webcímen érhető el:

     https://9x5.eu/privacy

XXV. Az Adatkezelési Szabályzat érvényessége

25.1 Ez az adatkezelési szabályzat 2018. május 08-tól, visszavonásig érvényes!

XXVI. Az Adatkezelés nyilvántartási száma:

     NAIH-145304/2018.


Letölthető (nyomtatható) verzió:


Ha még nem rendeltél névjegykártyát, épp itt az ideje!

Ne késlekedj! Itt MOST megteheted!

Rendeld meg MÉG MA!     Felhasználói útmutató

Vélemények, tapasztalatok (9x5.eu)

OSZD MEG TE IS VELÜNK! A véleményed fontos a számunkra!
Küldd be Te is a tapasztalataidat, javaslataidat a rendszerünkkel kapcsolatosan.

Gabriela Streit (OneLife)

"Kedves 9x5.eu csapat! Ma kaptam meg a megrendelt névjegykártyáimat és nagyon elégedett vagyok velük..."

Bővebben...

Tatyana Alpatova (DoTerra)

"Hi srácok! Tegnap kaptam meg a kártyákat és szeretnék köszönetet mondani a gyors kiszolgálásért..."

Bővebben...

Pásztor Julianna (Morinda)

"Kedves Com-Ware Kft.! Köszönjük szépen a remek szolgáltatást. A megrendelt kártyáim..."

Bővebben...

Claudia Böhm (HLBS Network)

"Rendkívül felhasználóbarát a weboldalatok, könnyű rajta eligazodni, az pedig végképp fantasztikus..."

Bővebben...

Sabrina Schulz (Kannaway)

"Hello! Csak azt akartam Nektek megírni, hogy tudjátok megkaptam a névjegykártyákat..."

Bővebben...

Jessica Girelli (Rain)

"Ciao!!! Nemrég kaptam meg a kártyákat, melyek túlszárnyalták a várakozásaimat..."

Bővebben...


Szeretnél igényelni egy személyre szabott toborzó weboldalt?

Ne késlekedj! Itt MOST megteheted!

Rendeld meg MÉG MA!     Felhasználói útmutató

Vélemények, tapasztalatok (SmartNetworking System)

OSZD MEG TE IS VELÜNK! A véleményed fontos a számunkra!
Küldd be Te is a tapasztalataidat, javaslataidat a rendszerünkkel kapcsolatosan.

Franz Roither (LikesXL / XPRO)

"Nagyon örültem, hogy a SmartNetworking rendszert tesztelő első emberek közé tartozhattam..."

Bővebben...

Dimitríj Ushakov (QW Lianora Swiss)

"Az elmúlt 3-4 évben én inkább csak "megfigyelő" voltam. A közelmúltban egy barátom megmutatta nekem..."

Bővebben...

Wei Lin Chua (Bitqyck)

"Elkezdtem használni ezt a rendszert, és az alsóvonalam FELROBBANT. A rendszeretek segítségével..."

Bővebben...

Zamil Toyo (Bitclub Network)

"Wow! Milyen figyelemre méltó rendszer! Most már 24 óránként csatlakozik egy új ember a csapatomhoz..."

Bővebben...

Alexandru Popescu (WorldVentures)

"Nemrégiben csatlakoztam, és elkezdtem használni a rendszereteket. Szinte azonnal kaptam jó visszajelzéseket..."

Bővebben...

Karina Nilsen (Valentus)

"Szeretném elmondani nektek, hogy teljesen megváltoztathatja az életeteket az, ha használjátok ezt a szolgáltatást..."

Bővebben...

A Cookie-król: Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassuk a böngészési élményt és a weboldalt. További információért kattints ide!